Programa del Master en Comunicació i Marketing Digital

Máster en
Comunicación
y Marketing Digital

Programa

El Màster en Comunicación y Màrqueting Digital està plenament adaptat als nous criteris, requeriments i sistema acadèmic que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. El programa s’estructura en 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), fet que facilita el reconeixement dels estudis a nivell europeu.

El temari s’estructura en 3 mòduls (comunicació online, màrqueting Digital i Gestió i desenvolupament de projectes online) i un Projecte Final. Prèviament, s’estableix un aterratge contextual que ofereix un doble itinerari: una formació en tecnologies web destinada als alumnes provinents de la comunicació o l’economia o bé una formació en comunicació i màrqueting destinada als alumnes amb formació tecnològica.

Itinerari A – Introducció a la tecnologia Web (6 crèdits)
Itinerari B - Introducció a la comunicació y el màrqueting (6 crèdits)
Mòdul 1: Comunicació online (15 crèdits)
Mòdul 2: Màrqueting Digital (15 crèdits)
Mòdul 3: Gestió i desenvolupament de projectes d’innovació online (9 crèdits)
Projecte Final (15 crèdits)

Avaluació

El pagament de la matrícula no dóna dret a l’obtenció del títol: l’avaluació dels estudiants serà rigorosa i es planteja en línia amb l’esperit dels nous plans d’estudi de l’EEES: una avaluació continuada en base a un aprenentatge amb un fort caràcter pràctic.

L’avaluació es realitzarà a partir dels següents conceptes i les següents exigències:

  • L’assistència a classe és obligatòria. Una assistència inferior al 85% de las classes implicarà la no avaluació i impedeix l’obtenció del títol de màster. L’avaluació de la participació activa i l’actitud pro-activa de l’estudiant a classe i a les diferents plataformes del programa (blog, campus virtual, grup a LinkedIn…) ponderarà un 20% de la nota final.
  • La realització dels treballs pràctics és obligatòria. Al llarg del programa es plantejaran 7 treballs individuals en relació amb diferents temes vistos a classe. Presentar menys de 6 treballs implicarà la no avaluació i impedeix l’obtenció del títol de màster. L’avaluació d’aquests treballs ponderarà un 20% de la nota final.
  • La realització del Projecte Final és obligatòria. No presentar-lo implicarà la no avaluació i impedeix l’obtenció del títol de màster. L’avaluació del Projecte Final ponderarà un 60% de la nota final.

Els estudiants que superin aquests requisits i obtinguin una nota mitjana superior o igual a 5 tindran dret a rebre el títol, en la mesura que acompleixin els requisits acadèmics corresponents.

Subir