Mòduls del màster

El programa està estructurat en 4 mòduls, els quals es cursen de forma seqüencial, un darrera de l’altre. Cada mòdul agrupa un conjunt d’assignatures relacionades. El primer mòdul té dos itineraris, depenent de la procedència acadèmica de l’alumne.

Mòdul 1: Itinerari A / B

Itinerari A

  • Introducció a la Tecnologia Web: En el primer mòdul es realitza un apropant a tot el relacionat amb l’entorn web. Els alumnes aprendran quins elements intervenen en la creació d’un lloc web, quina és la infraestructura sobre la qual se sosté, i es farà una incursió a la maquetació HTML i CSS. L’objectiu és dotar els alumnes d’eines que els permetin ser autosuficients i autònoms en el retoc de pàgines web, i també entendre les dinàmiques de treball i perfils professionals que intervenen en el desenvolupament d’un lloc web.

Itinerari B

  • Introducció a la comunicació i el Marketing: Aquest itinerari optatiu està reservat per als alumnes que provenen d’estudis de l’àmbit tecnològic i, per tant, ja estan familiaritzats amb la tecnologia web, però no han cursat cap assignatura relacionada amb la comunicació.

Mòdul 2: Comunicació Digital

Aquest mòdul té com a objectiu dotar als alumnes de tot el coneixement necessari per entendre les peculiaritats i factors implicats en al comunicació digital, fent una menció especial a la capacitat i processos necessaris per transmetre i materialitzar idees en l’àmbit d’Internet. Aquest mòdul avarca des del disseny visual, l’arquitectura de la informació, la usabilitat, l’experiència d’usuari, fins al copy web o els continguts específics per Social Media.

Assignatures:

  • DissenyVisual
  • User Experience
  • Hª Filosòfica d’Internet
  • Prototipat i Test de Usabilitat
  • Arquitectura e investigació d’usuaris
  • Copy Web
  • Media 2.0
  • Social Media Content
  • Introducció al Marketing Digital
  • Persuabilitat
  • Estratègia Digital

Mòdul 3: Marketing Digital

Aquest és el mòdul més extens del programa i en ell s’aprofundeix en tècniques del marketing digital, posant el focus en els exercicis pràctics (tant individuals com en grup), que permetin consolidar coneixements i habilitats. Aquí s’imparteixen assignatures com Search Engine Marketing (SEM), Analítica Digital, Estratègia Creativa, Search engine optimization (SEO) y e-commerce. En aquest mòdul també es realitza el “taller de campanya”, un exercici pràctic en el que els alumnes planifiquen, elaboren i executen una campanya de marketing digital real, d’inici a fi. Per fer-lo tindran l’acompanyament de professors professionals en cadascun dels àmbits.

Assignatures:

  • PPC (Pay per click) / Search Engine Marketing
  • Taller de Campanya: Briefing i Landing Page
  • Taller de Campanya: Maquetació de Landings
  • Taller de Campanya: Creació de Campanyes SEM i Display
  • Email Marketing
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Analítica Digital
  • E-Commerce
  • Business Ingelligence

Mòdul 4: Gestió i desenvolupament de projectes

L’últim mòdul docent del màster està dedicat a l’aprenentatge de tècniques que ajudin a l’exercici professional i també a l’adquisició de coneixements que ajudin a la investigació digital. S’imparteixen assignatures com Visualització de dades, on els alumnes aprenen a treballar amb grans conjunts de dades, analitzar-los i extreure’n informació rellevant. També hi ha assignatures dedicades a l’emprenedoria digital i assignatures de preparació del Treball de Fi de Màster.

Per últim, aquest mòdul acull els tallers “Hands On”, unes jornades amb esperit “hackathon” on els alumnes preparen i executen un projecte pràctic contra-rellotge sota la supervisió d’un tutor especialista.

Assignatures:

  • Data Visualization
  • Taller d’emprenedoria
  • Marc Legal i legislació a Internet
  • Definició de Projectes
  • Mètodes d’investigació qualitatius
  • Mètodes d’investigació quantitatius
  • Anàlisis de continguts d’internet
  • Mètodes digitals (Digital Methods)
  • Tallers “Hands On”
  • Preparació de TFM

Treball de fi de Màster

Desprès dels mòduls de docència s’inicia l’elaboració del Treball de Fi de Màster. El “TFM” és un document de caràcter acadèmic que els alumnes afronten de forma individual, i consisteix en posar en pràctica i aprofundir en algun dels aspectes tractats durant el màster. Per fer-ho els alumnes disposen d’un tutor que els guia durant l’elaboració. Al llarg del màster s’imparteixen un conjunt d’assignatures que tenen com a objectiu preparar als alumnes per l’elaboració del TFM i detallar quin és el format.

Evaluació

El pagament de la matricula no dona dret a la obtenció del títol: l’avaluació dels estudiants serà rigorosa i es planteja amb l’esperit dels nous plans d’estudi EEES: una avaluació continua en base a un aprenentatge amb un fort caràcter pràctic.

L’avaluació es realitzarà a partir dels següents conceptes i exigències:

  • L’assistència és obligatòria. Una assistència inferior al 85% de les classes implicarà la no avaluació i no permet l’obtenció del títol. També s’avalua la participació i l’actitud proactiva de l’estudiant a les distintes classes i les plataformes del programa (blog, campus virtual…). Aquesta ponderarà un 20% de la nota final.
  • La realització dels treballs pràctics és obligatòria. Al llarg del programa es plantegen 7 treballs individuals en relació a diferents temes i assignatures. Presentar menys de 6 d’aquests treballs implica la no avaluació i impedeix obtenir el títol de màster. L’avaluació dels treballs pondera un 20% de la nota.
  • La Participació en els tallers de grup és obligatòria i compta un 10% de la nota.
  • La realització del projecte final és obligatòria. No presentar el TFM implica la no avaluació. El TFM pondera un 50% de la nota.

Cadascun d’aquests elements s’ha de superar per separat. Els estudiants que compleixin amb els requisits i obtinguin una nota igual o superior al 5, tenen dret a rebre el títol, sempre i quan compleixin amb els requisits acadèmics.

alumnos-master

Les claus del programa

El Màster en Comunicació i Marketing Digital està plenament adaptat als criteris, requeriments i sistema acadèmic que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. El programa s’estructura en 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), cosa que facilita el reconeixement dels estudis a nivell europeu i internacional.

Una formació pràctica: El nostre objectiu és el que els alumnes aprenguin a treballar amb eines i problemes reals del dia a dia del Marketing Digital. Durant el màster pots practicar amb algunes de les eines més demandades per les empreses.

Grups reduïts: El màster té un límit de 20 alumnes, i això permet una atenció personalitzada per a cada alumne, i el treball en grups reduïts.

Formació integral: El Marketing Digital és un conjunt de disciplines. En aquest màster tindràs una visió completa de totes elles, i podràs entendre com s’integren per maximitzar els resultats.

Evaluació continuada: L’avaluació del màster és continuada, amb treballs individuals i grupals. No hi ha exàmens i valorem la progressió de cada alumne.

Demana informació

Contacta amb nosaltres i l’equip de coordinació resoldrà tots els teus dubtes

* Els camps marcats son obligatoris